Dotacja na kapitał obrotowy

MARTEX SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW FURTAK I S-KA dnia 28.09.2020 r. otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

Realizacja projektu w ramach działania: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-02-0281/20-00

Nazwa Beneficjenta: MARTEX SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW FURTAK I S-KA

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy

Wartość projektu: 394 313,49,00 zł w tym 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

− cele projektu : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

− planowane efekty : Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wsparcie działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

− wartość projektu: 394 313,49 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 49/100)

− wkład Funduszy Europejskich: 394 313,49 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 49/100)

Menu